Piegādes un atgriešanas noteikumi

PREČU PIEGĀDE UN NODOŠANA

1.1. Preces bez maksas var saņemt pie Pārdevēja veikala noliktavā – Tīnūžu šoseja Tīnūžu šoseja 11a, Ikšķile, LV-5052, Latvija.
1.2. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt Preces Pārdevēja veikala noliktavā, Pircējam Prece ir jāsaņem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no Pārdevēja par precīzu Preces saņemšanas laiku.
1.3. Ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs ir norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas uz Pircēja norādītu adresi, Prece tiek piegādāta uz Pircēja norādīto adresi, iepriekš telefoniski saskaņojot Preču piegādes laiku un ar Pircēju. Preču piegādes maksu nosaka Pārdevējs atkarībā no nepieciešamas piegādes īpašībām ( preču veids, svars, piegādes attālums u.t.t.).
1.4. Saņemot Preces, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un nepieciešamības gadījumā pilnvaru. Pārdevējam ir tiesības neizsniegt Preces personām, kuras nevar uzrādīt iepriekš norādītos dokumentus.
1.5. Ja Preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi, norādītajā adresē Pircējs vai viņa pilnvarota persona nav sastopama, norādītajā laikā nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs papildus piemaksā par preču atkārtotu piegādi), bet nauda par Precēm tiek atmaksāta atpakaļ uz Pircēja kontu, no kura tika veikts maksājums, 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Piegādes izdevumi netiek atmaksāti.
1.6. Ja Preču piegāde kavējas iepriekš neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju un saskaņo citu piegādes laiku.
1.7. Piegādājot Preces Pircējam kopā ar Preci, tiek izsniegts rēķina (pavadzīmes) oriģināls. Par Preces saņemšu Pircējs vai tā pilnvarotā persona parakstās piegādes dokumentā, norādot piebildes par iepakojumu un/vai Precēm, ja tiek konstatēta neatbilstība vai bojājumi.
1.8. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbaudīt sūtījuma stāvokli un atbilstību Pasūtījumam.
1.9. Ja Pircējs konstatē, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (ieplīsusi iepakojuma uzlīme, sabojāts iepakojums vai ir cits ārējs bojājums), viņam tas obligāti ir jāieraksta piegādes dokumentā (Pārdevēja eksemplārā). Pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka sūtījums ir piegādāts pienācīgi un bez bojājumiem.

 

2.ATTEIKUMA TIESĪBAS (PATĒRĒTĀJIEM). PREČU MAIŅA UN ATDOŠANA ATPAKAĻ

2.1. Ja Pircējs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Distances līguma (preču pirkuma Interneta veikalā) 14 kalendāro dienu laikā pēc Preču saņemšanas.

2.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja tiek piegādātas Preces, kas tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos (skatīt Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Noteikumi par distances līgumu).
2.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam jāaizpilda un jāparaksta atteikuma veidlapu, norādot visus nepieciešamos datus, un jānosūta tā Pārdevējam.
2.4. Pircējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriež Preci Pārdevējam (ja tā ir piegādāta), nododot to Pārdevēja juridiskajā adresē “Zušu iela 3, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, Latvija" (darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00) vai nosūtot pa pastu. Atteikumu var iesniegt arī kopā ar Preci.
2.5. Pārdevējs atmaksā Preces, ko Pircējs ir nodevis atpakaļ, izmantojot atteikuma tiesības, cenu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preces pieņemšanas atpakaļ, pārskaitot pirkuma maksu uz Pircēja norādīto bankas kontu.
2.6. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
2.7. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu gadījumā, ja:
2.7.1. Prece ir nolietota un/vai bojāta;
2.7.2. Prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņemot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.
2.8. Precēm ir jābūt nebojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu, garantijas karti (talonu) (ja tāds tika izsniegts), lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.


3.PREČU KVALITĀTES GARANTIJA UN DERĪGUMA TERMIŅŠ
3.1. Visu Preču īpašības un garantijas termiņš ir norādītas Interneta veikalā publicētajā Preces aprakstā pie katras Preces.
3.2. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. Interneta veikalā ievietotajos attēlos redzamās Preces pēc to krāsas, formas un citiem parametriem var atšķirties no reālajiem preču lielumiem, formas un krāsas.
3.3. Izstrādājuma krāsa fotoattēlos var atšķirties no faktiskās produkta krāsas, kas saistīts ar krāsu atveidošanas traucējumiem dažādos monitoros, fotoaparātu iestatījumiem un citiem faktoriem.


4.LĪGUMA NOTEIKUMIEM NEATBILSTOŠA PRECE
4.1. Pieteikumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci, kā arī pašu neatbilstošo Preci Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam brīvā formā, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju, kā arī sniedz aprakstu kā tieši izpaužas Preces neatbilstība un pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams). Šādu Pieteikumu Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam personīgi vai pa pastu Pārdevēja juridiskajā adresē Zušu iela 3, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052, Latvija", (darbdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00) vai nosūta uz e-pasta adresi constra@constra.lv. Pieteikums tiks izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
4.2. Atdodot atpakaļ vai mainot kvalitatīvas un Pircēja pasūtījumam atbilstošas Preces, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

Atjaunots: 09-05-2022